logo

PI:


Team members:

  • Mr. Jinyu Yang, Jinyu.Yang@sdstate.edu, Bioinformatic and Mathematical Biosciences Lab, South Dakota State University
  • Dr. Xin Chen, chen_xin@tju.edu.cn, Tianjin University, China
  • Mr. Adam McDermaid, Adam.McDermaid@sdstate.edu, Bioinformatic and Mathematical Biosciences Lab, South Dakota State University
  • Dr. Bingqiang Liu, bingqiang@sdu.edu.cn, Shandong University, China